Biodiversity & Conservation

Segmented worms e.g. ragworms, tubeworms & fanworms (Annelida)

Bristleworms, e.g. ragworms, scaleworms, paddleworms, fanworms and tubeworms (Polychaeta)

Tentacled lagoon worm
Alkmaria romijni

Alkmaria romijni

Sea mouse
Aphrodita aculeata

Aphrodita aculeata

Blow lug
Arenicola marina

Arenicola marina

Lagoon sandworm
Armandia cirrhosa

Armandia cirrhosa

A fanworm
Ficopomatus enigmaticus

Ficopomatus enigmaticus

A filigree worm
Filograna implexa

Filograna implexa

A bristleworm
Lagis koreni

Lagis koreni

A bristleworm
Lumbrineris tetraura

Lumbrineris tetraura

A bristleworm
Notomastus latericeus

Notomastus latericeus

A tubeworm
Owenia fusiformis

Owenia fusiformis

A tubeworm
Pomatoceros triqueter

Pomatoceros triqueter

A bristleworm
Protula tubularia

Protula tubularia

Honeycomb worm
Sabellaria alveolata

Sabellaria alveolata

Ross worm
Sabellaria spinulosa

Sabellaria spinulosa

Coral worm
Salmacina dysteri

Salmacina dysteri

A polychaete
Scalibregma inflatum

Scalibregma inflatum

A bristleworm
Scoloplos (Scoloplos) armiger

Scoloplos (Scoloplos) armiger

A tubeworm
Serpula vermicularis

Serpula vermicularis

A bristleworm
Sternaspis scutata

Sternaspis scutata

A bristleworm
Ampharete falcata

Ampharete falcata

A bristleworm
Aphelochaeta marioni

Aphelochaeta marioni

Twin fan worm
Bispira volutacornis

Bispira volutacornis

A bristleworm
Branchiomma bombyx

Branchiomma bombyx

Parchment worm
Chaetopterus variopedatus

Chaetopterus variopedatus

A polychaete
Chaetozone setosa

Chaetozone setosa

A bristleworm
Cirratulus cirratus

Cirratulus cirratus

A scale worm
Malmgreniella lunulata

Malmgreniella lunulata

A bristleworm
Janua pagenstecheri

Janua pagenstecheri

Sand mason
Lanice conchilega

Lanice conchilega

A bristleworm
Magelona filiformis

Magelona filiformis

A polychaete
Magelona mirabilis

Magelona mirabilis

A fanworm
Manayunkia aestuarina

Manayunkia aestuarina

A fanworm
Megalomma vesiculosum

Megalomma vesiculosum

A fanworm
Myxicola infundibulum

Myxicola infundibulum

White catworm
Nephtys cirrosa

Nephtys cirrosa

A catworm
Nephtys hombergii

Nephtys hombergii

A catworm
Nephtys incisa

Nephtys incisa

A bristleworm
Ophelia borealis

Ophelia borealis

A bristleworm
Polydora ciliata

Polydora ciliata

A bristleworm
Pygospio elegans

Pygospio elegans

Peacock worm
Sabella pavonina

Sabella pavonina

A bristleworm
Scolelepis (Scolelepis) squamata

Scolelepis (Scolelepis) squamata

A bristleworm
Spio filicornis

Spio filicornis

A bristleworm
Spiophanes bombyx

Spiophanes bombyx

A tubeworm
Spirorbis (Spirorbis) spirorbis

Spirorbis (Spirorbis) spirorbis

A scale worm
Harmothoe lunulata

Harmothoe lunulata

A bristleworm
Eteone longa

Eteone longa

Green-leaf worm
Eulalia viridis

Eulalia viridis

Ragworm
Hediste diversicolor

Hediste diversicolor

Earthworms, pot worms and leeches (Clitellata)

An oligochaete
Limnodrilus hoffmeisteri

Limnodrilus hoffmeisteri

A sludge-worm
Tubifex tubifex

Tubifex tubifex

A sludge-worm
Tubificoides benedii

Tubificoides benedii